Monthly Archive for setembre, 2010

Compilar Git en una debian Lenny

Instal·lar paquets següents:

# aptitude install libexpat-dev libcurl-dev zlib1g-dev libcurl4-openssl-dev tcl8.5

Descarregar fonts:
# wget http://kernel.org/pub/software/scm/git/git-1.7.2.3.tar.bz2

Descomprimir-les:

# tar jxf git-1.7.2.3.tar.bz2

Fer la compilació pròpiament dita:

# cd git-1.7.2.3
# ./configure –prefix=/usr/local
# viagra canadian pharmacy make
# make install